реклама партнерів:
Головна › Новини › ЕКОЛОГІЯ

НІЖИН БЕЗ ХІМІЇ

Протягом одного мiсяця нiжинськi депутати двома рiшеннями мiськради поставили пiд загрозу iсторичну перспективу мiста, яке мало стати Меккою туризму.
Атаки проти майбутнього дiтей провели депутати на чолi з Сергiєм Охоньком. Це вiн у кулуарах обох сесiй мiськради тиснув на депутатiв вiд iнших фракцiй (за свiдченнями очевидцiв, вiд iменi мiського голови вiн обiцяв покiрним усе, що тi забажають).
Почалося з того, що до Нiжина раптом почали наїздити представники потужного виробника мiндобрив — ЗАТ «Украгро НПК». Протягом кiлькох мiсяцiв у пошарпаних коридорах мiськвиконкому чемнi «специ» вели неквапливi бесiди з мiським головою. А той, у свою чергу, раптом змiнив власну поведiнку на сесiях мiськради. Зазвичай агресивний, вiн почав погоджувати навiть найдрiбнiшi питання порядку денного.
Бiльше того: було призупинено пiдготовку мiсцевого референдуму, iнiцiйованого оточенням мiського голови, на якому нiжинцi мали висловити недовiру всьому складу мiської ради. Усе стало зрозумiлим тодi, коли до порядку денного внесли питання про дозвiл на виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення в оренду строком на 49 рокiв земельної дiлянки площею 10 га для будiвництва, експлуатацiї та обслуговування заводу зi змiшування та гранулювання сумiшей. Дозвiл надавався невiдомому в Нiжинi якомусь ЗАТ «Украгро НПК».
Сесiя вiдбувалась у два етапи. На першому мiського голову пiдтримала абсолютна бiльшiсть депутатського корпусу. Але тодi не вистачало якихось погоджень, i сесiю подовжили на тиждень. За тиждень дехто з депутатiв оговтався i проголосував проти. Окремi фракцiї зовсiм не з’явилися в сесiйному залi. Та рiшення пройшло простою бiльшiстю в двадцять шiсть голосiв. До речi, епiзод з голосуванням цього питання, очевидно, ввiйде до фольклорної iсторiї мiста.
Справа у тому, що лiдер фракцiї БЮТ С.Охонько насильно видер один голос для бiльшостi у спосiб явно не демократичний. Вiн кричав: «Де ваша рука, депутате Сало? Сало, ви чуєте мене?»
Так людина з прiзвищем українського нацiонального продукту допомогла лиходiям зробити перший крок до хiмiчної атаки на мiсто.
Мiсто здригнулось i затихло. Як перед битвою.
Те, чим Нiжин славився, потроху зникає. А з дозволу влади повсюдно будуються потворнi споруди, якi добре характеризують маргiнальне обличчя самого М.Приходька та його оточення. Нiжинцi два роки тому спробували звiльнити мiського голову разом. Але природна поблажливiсть обернулась для городян черговою навалою небезпечних для мiста оборудок.
У мiстi будуються тiльки «ганделики» i торговельнi споруди. Кожний клаптик землi продається за безцiнь i забудовується без урахування iсторичних традицiй. Усе це робиться залаштунково, без залучення нiжинцiв до обговорення причин i наслiдкiв таких рiшень.
Так було i цього разу. Тiльки оперативне поширення iнформацiї про намiри влади, здiйснене громадським рухом «За Нiжин без хiмiї», змусило мiського голову вдатися до iмiтацiї громадського обговорення проекту.
Вiдпрацьованi схеми таких дiалогiв перетворили слухання на звичайну формальнiсть хоча б з того, що в залi знаходилась абсолютна бiльшiсть представникiв бюджетних структур, якi в наш час украй залежнi вiд влади. А вiд громади запросили обраних, в основному людей лiтнiх, якi навряд чи розумiлися на проблемi. Та й, вiдверто кажучи, їм заглядати в майбутнє рокiв на десять було нецiкаво.
Вдумайтесь у слова в.о. керуючого справами мiськвиконкому А.Крутька, який наглядав за процесом: «Не можна капiтал прiобрєстi i нєвiнность соблюстi». У перекладi на людську мову А.Крутько пiдтвердив, що чиновники заради грошей готовi на мислиме й немислиме крутiйство. Йому не болить, що люди мають власний досвiд i знають про неминучiсть екологiчної кризи у мiкрорайонi мiста, де збудують хiмiчне виробництво.
До речi, присутнiй на слуханнях iнженер з нагляду за будiвництвом О.Суятiнов заперечував присутнiсть хiмiчного виробництва. Мабуть, наглядач не заглядав в екологiчне законодавство, де постановою Кабмiну до хiмiчної промисловостi вiднесено виробництво мiндобрив у цiлому. «Нам страшно, але ми будемо захищати своє право на чисте i здорове довкiлля», —так сказала у вiчi зарозумiлих чиновникiв голова громадської органiзацiї «Мама-86» В.Щокiна. Бiльше 500(!) сiмей пiдписались пiд листом проти будiвництва поблизу їхнiх осель хiмiчного виробництва. Ну не вiрять вони чиновникам та iнвесторам, якi з’явились хтозна звiдки! Не переконали їх i висновки державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, де зокрема сказано, що «запропонований об’єкт в цiлому вiдповiдає вимогам санiтарно-гiгiєнічних норм i правил». Як це розумiти: «в цiлому?» Це, можливо, означає, що в деталях iснують такi загрози чи обставини, пiсля котрих будь-якi норми i правила взагалi втратять сенс. До речi, в цьому висновку не йдеться про екологiю на вiддаленi наслiдки вiд цього виробництва взагалi. А чому?
Дещо по сутi
Як стало вiдомо, власники ЗАТ «Украгро НПК» зареєстрованi в Данiї й Литвi. Спецiалiсти стверджують, що такi виробництва в Україну перемiщують вимушено. Адже екологiчнi стандарти ЄС прискiпливо ставляться до пiдприємств з подiбними небезпеками. А нашi корумпованi структури за вiдповiдних «мотивацiй» дають дозволи на розмiщення потенцiйно загрозливих для здоров’я людей виробництв без зайвих пересторог.
Iснують й iншi версiї активностi депутата С.Охонька, який виїздив до Литви на дiюче пiдприємство аналогiчного типу. Через кiлька днiв приїхав таким прихильником мирної хiмiї, що буквально тероризував колег перед голосуванням щодо затвердження проекту землеустрою будiвництва хiмзаводу. Звернiть увагу: в травнi дозволили виготовлення проекту землеустрою, а в червнi вже затвердили готовий. Про що це свiдчить?
Перш за все про те, що атака на Нiжин готувалася ретельно й цiлеспрямовано. Так званi «iнвестори» були впевненi в позитивному вирiшеннi питання. Очевидно, вони «зацiкавили» не тiльки й не стiльки мiсцевих чиновникiв i депутатiв, але й тих, хто сидить «зверху».
Про це свiдчить i той факт, що навiть за вiдсутностi рiшення мiськради були замовленi проекти будiвництва пiд’їзних залiзничних колiй, високовольтної лiнiї електрозабезпечення й газорозподiльчої станцiї, водопостачання.
Вiдчуваєте, який розмах? Отож бо й воно! Усi всюди надали дозволи, а в нiжинцiв нiхто й не запитав!
Нiжинцям гарантують безкоштовнi медичнi обстеження
А розширення кладовища на Гуньках вони не гарантують? У мiстi вже давно говорять про загрозу епiдемiї онкологiчних захворювань у цьому мiкрорайонi. Тут знаходиться вщерть переповнене смiттєзвалище, кiлька бензосховищ, асфальтний завод. А ще потужне вагонне депо, автотраса та олiйжиркомбiнат. Якщо з’явиться ще один додатковий забруднювач, це лише пришвидшить смертнiсть вiд онкологiчних та iнших хвороб.
Чиновникам потрiбнi iнвестицiї, щоб мати якiсь преференцiї з цього. Вони не змогли пiдняти з колiн жодне дiюче пiдприємство. Вони вдалися до сумнiвних iнвестицiй за рахунок додаткового екологiчного навантаження на територiю. Цим проектом вони знищать майже 10 га незайманих зелених насаджень. Той же А.Крутько прокоментував ситуацiю так, що, мовляв, Нiжин i нiжинцi «нє та нєвєста, какая может пєрєбiрать». Можливо, це i стосується самого чиновника, який, немов тiнь батька Гамлета, виринає там, де треба принизити людей. Що ж далi?
Готуються акцiї протесту. На порядку денному — бiльш радикальнi дiї. Тож спокiйного життя нi у депутатiв, нi в «хiмiкiв» не буде. З’явилась iнформацiя, що в мiкрорайонi навколо «хiмiї» формується радикальна група офiцерiв запасу, що живуть там разом iз сiм’ями. Далi обов’язково буде.
Володимир ГАЛІН.
м.Ніжин.

Коментарі (1)
avatar
1
Полнейший бред замешанный на откровенной демагогии.
Историческая перспектива города, будущее детей и неизбежная политика. Завод по смешиванию и гранулированию превращается во второй Чернобыль. Жалобы на строительство ганделиков и торговых точек переходят в протест против выделения земли под завод (в пром зоне, судя по всему). А что микрорайон размещен между мусорной свалкой асфальтным заводом, масложирзаводом и паровозным депо? Явная заказуха. Оплаченная скорее всего конкурентами. cool
avatar