Головна › Новини › ПОГЛЯД
I дорослi, i дiти житимуть краще — на це спрямованi новi iнiцiативи Президента
23-Лип-07 1603 3.0 0
22 червня в Нацiональному унiверситетi «Острозька академiя», що на Рiвненщинi, Президент України Вiктор Ющенко презентував пакет своїх соцiальних iнiцiатив, якi зорiєнтованi на покращення добробуту населення України.
З проханням прокоментувати останнi соцiальнi iнiцiативи Президента України ми звернулися до в.о. першого заступника голови облдержадмiнiстрацiї Наталiї Василiвни БIЛОУС.
— Наталiє Василiвно, як ви оцiнюєте останнi соцiальнi iнiцiативи Президента України?
— Звичайно, позитивно. В обласнiй державнiй адмiнiстрацiї вони уважно опрацьованi, затверджений план заходiв щодо втiлення їх у життя, адже цi iнiцiативи безпосередньо стосуються жителiв областi. Ми переконанi, що реалiзацiя останнiх соцiальних iнiцiатив Президента України допоможе жителям нашої областi. Регiон у нас аграрний, область має другу за розмiром площу в Українi, розгалужену iнфраструктуру бюджетних установ, якi надають послуги населенню. Бiльша частина жителiв нашої областi проживає в сiльськiй мiсцевостi. А саме на цю категорiю населення спрямованi соцiальнi iнiцiативи Президента.
Ми буквально оцiнили iнiцiативи Президента i прорахували вартiсть впровадження кожної з них. Наприклад, для пiдвищення розмiрiв державної допомоги на дiтей у багатодiтних сiм’ях для нашої областi додатково необхiдно 6,6 млн.грн., тобто пiсля впровадження iнiцiативи Президента України розмiр допомоги для пересiчної чернiгiвської сiм’ї, що її отримує, зросте у 1,8 раза.
— Що необхiдно здiйснити мiсцевiй владi для реалiзацiї соцiальних iнiцiатив?
— Показово, що реалiзацiя соцiальних iнiцiатив Президента України не накладає додатковий значний вантаж на мiсцевi бюджети. Вiдповiдно до практики, що склалася, головний тягар у соцiальних виплатах мiсцевим бюджетам компенсують дотацiї та субвенцiї Державного бюджету.
Мiсцевим бюджетам у партнерствi з державними органами виконавчої влади необхiдно буде також вирiшувати завдання по їх впровадженню. За нашими розрахунками, 90% бюджетного навантаження на реалiзацiю соцiальних iнiцiатив Президента покладається саме на Державний бюджет. Але, ймовiрно, що i територiальна громада областi повинна продемонструвати зустрiчний рух. У таких питаннях, як покращення доступу до медичних послуг на селi, ми не зможемо обiйти питання взаємодiї бюджетiв рiзних рiвнiв у її реалiзацiї.
— Внаслiдок реалiзацiї соцiальних iнiцiатив Президента України якi змiни чекають на мешканцiв нашої областi?
— Насамперед, це пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати, що призведе до ланцюгового впливу на розмiр середньої заробiтної плати до 1260 грн., а це на 26% бiльше. Позитивно будуть сприйнятi тi змiни, якi, насамперед, спрямованi на пiдвищення заробiтної плати працiвникам бюджетних установ. Погодьтеся, значне пiдвищення заробiтної плати бюджетним працiвникам — це гiдна оцiнка роботи вчителя, медика, працiвника культури з боку держави.
Важливою, на мою думку, є реалiзацiя iнiцiативи, спрямованої на спецiальну доплату в розмiрi 20% вiд посадового окладу для працiвникiв бюджетних установ освiти, культури та охорони здоров’я на селi. Адже комплектацiя їх кадрами — одна з основних проблем областi. Вирiшення її сприятиме вiдродженню села, пiдвищить якiсть i рiвень послуг населенню. Ну, i звичайно, очiкуємо полiпшення демографiчної ситуацiї в нашiй областi завдяки збiльшенню iнiцiйованих Президентом виплат при народженнi в сiм’ї другої дитини. 15 тисяч гривень при її народженнi — це вагомий iнструмент боротьби за омолодження нацiї, що застосовується в бiльшостi розвинених країн. Показово, що пiсля реалiзацiї iнiцiативи з виплати батькам 8,5 тисячi гривень при народженнi дитини у 2006 роцi в областi народилося на 8% малюкiв бiльше, нiж у попередньому.
Змiна коефiцiєнта трудового стажу при нарахуваннi пенсiї лiквiдує зрiвнялiвку в цьому питаннi. Вiдповiдно до попереднiх розрахункiв, запровадження iнiцiативи в областi буде стосуватися майже 30 тис. пенсiонерiв. Загальна сума, спрямована на збiльшення їх пенсiй, в областi складе 79 млн.грн.
Отже, переваги впровадження соцiальних iнiцiатив Президента України очевиднi й реальнi.

Коментарі (0)
avatar