реклама партнерів:
Головна › Новини › ЕКОЛОГІЯ

ТЕЦ, "Водоканал" і "Хімволокно" найбільше шкодять довкіллю

Як повідомив сайт "Чернігівський монітор", до «Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні» внаслідок виробничої діяльності за 2007 рік на загальнодержавному рівні по Чернігівській області відносяться: КП «Чернігівводоканал», ВАТ «Чернігівське Хімволокно» та КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль ТОВ фірми «ТехНова».
За 2007 рік викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин становили від: ВАТ «Хімволокно» - 0,243 тис. тонн (за 2006 рік - 0,249); КЕП «Чернігівська ТЕЦ ТОВ фірми «ТехНова» - 11,42 тис. тонн (за 2006 рік - 11,58 тис. тонн); КП «Чернігівводоканал» - 0,009 тис. тонн (у 2006 році - 0,010 тис. тонн).
Комунальне підприємство „Чернігівводоканал"
Критерії віднесення - вплив на водні ресурси. Основною діяльністю КП «Чернігівводоканал» є збирання, очищення та розподілення води.
На підприємстві в наявності об'єкти підвищеної небезпеки 2-го класу (склад хлору та хлордозаторна). Нараховується 12 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
За результатами аналітичного контролю із 36 працюючих комплексів очисних споруд штучної біологічної очистки на 16 підприємствах зафіксовано скид недостатньо-очищених стічних вод зі значним перевищенням гранично допустимих нормативів, що спричиняє негативний вплив на водойми.

Для здійснення КП «Чернігівводоканал» контролю за скидом стічних вод від промислових підприємств в міську каналізацію м. Чернігова перевірено 154 підприємства, на 55 виявлено перевищення ГДК забруднюючих речовин в стічній воді на суму 200,3 тис. грн.
З початку 2007 року до початку травня виявлено перевищення нормативів ГДС забруднюючих речовин із стічними водами в р. Білоус по азоту амонійному, фосфатах та хлоридах, чим спричинено негативний вплив на гідрохімічний склад річкової води.
Мали місце забруднення території виробничої бази КП «Чернігівводоканал» розливами нафтопродуктів.
Відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності підприємства, передаються іншим суб'єктам для утилізації чи видалення згідно договорів.
КП «Чернігівводоканал» дотримувалось плану природоохоронних заходів у 2007 році.
Відкрите акціонерне товариство „Чернігівське Хімволокно"
Критерії віднесення - викиди забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів. ВАТ "Чернігівське Хімволокно" належить до категорії об'єктів хімічної промисловості. Основною метою підприємства є виробництво хімічних волокон.
Основна діяльність, яка призводить до викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, це виробництво: поліамідної нитки для корду та технічних виробів; поліамідної текстильної нитки і волокна; нитки "Анід" для кордних тканин та технічних виробів.
На підприємстві нараховувалось 432 джерела викидів в атмосферне повітря.
Показник утворення в області токсичних відходів першого класу небезпеки є одним з найбільших в державі за рахунок промислових стічних вод з вмістом гексаметилендіаміну, які утворюються на ВАТ "Чернігівське Хімволокно". Для їх знешкодження на підприємстві функціонує установка - станція спалювання гексаметилдіаміну, де відходи спалюються в циклонних печах при температурі 10000С, при цьому утворюються окисли азоту і вуглецю, пари гексаметилендіаміну у вихідних газах відсутні. Решта стічних вод зберігається до знешкодження в спеціальному ставку-накопичувачі. Технічний стан накопичувачів задовільний. Можливості потрапляння неочищених промислових стічних вод у водні об'єкти разом зі зливовими водами не встановлено.
Відповідно до повідомлень про проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки від 2003 та 2007 р.р. на підприємстві наявний об'єкт підвищеної небезпеки першого класу - цех аміачно-холодильних компресорних установок. Під час обстеження цеху в листопаді 2007 р. виявлені розливи паливно-мастильних матеріалів, що є порушенням ст. 52
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Для забезпечення оперативного реагування та ліквідації аварійних ситуацій на підприємстві створена воєнізована газорятувальна служба.
На підприємстві виконувався затверджений план заходів по зменшенню викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення на 2007 р.
Виробнича діяльність щодо дотримання вимог екологічної безпеки в сфері поводження з відходами та отруйними речовинами регламентується відповідними дозволами. Відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності підприємства, передаються іншим суб'єктам для утилізації чи видалення згідно договорів.
В 2006 році на підприємстві введено в експлуатацію каландровий цех, в результаті функціонування якого утворюються відходи з залишками реагентів, в тому числі тих, що відносяться до переліку отруйних речовин. Відходи збирались в кубові баки, які розміщені на піддонах в закритому приміщенні.
Комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектроцентраль" ТОВ фірми „ТехНова"
Критерії віднесення - викиди забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів (вугільна зола). Основною метою діяльності Підрозділу є забезпечення споживачів електричною та тепловою енергією.
На сьогоднішній день на збільшення або зменшення викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря значно впливає режим роботи підрозділу та вид використаного палива - вугілля чи газ.
Зменшення викиду в атмосферу забруднюючих речовин у 2007 році порівняно з 2006 р. пов'язана з тим, що використовувалось вугілля з меншим відсотком зольності (середня зольність за 2006 р. - 27,62%, за 2007 р. - 6,11%) та сірчистості (відповідно 1,34% та 1,22%).
Основні виробничі відходи підприємства - зола, що утворюється при спалюванні вугілля. Для розміщення вугільної золи підприємством використовується золонакопичувач № 1 КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова", розташований у ІІ поясі санітарно захисної зоні р. Десна на відстані 1 км від підприємства. Золовідвал, проектною потужністю 1822 тис. т., експлуатується з 1961 року, на ньому розміщено більше 2 млн. т золи. Внаслідок аварійної ситуації та руйнуванні дамби, зола може потрапити до р. Десна.
Об'єкти підвищеної небезпеки підприємства: наземне мазутосховище та його інфраструктура, наземні резервуари для зберігання компресорних, трансформаторних та турбінних масел, підземний резервуар азутогосподарства котлотурбінного цеху; потенційно небезпечні об'єкти, що відносяться до 1 класу підвищеної небезпеки: АЗС, реагентне господарство
(використовує у виробничому процесі кислоти, луги), гідразинна установка (гідразин - хімічна токсична речовина, що використовується для очищення обладнання).
У виробничому процесі використовувались хімічні речовини-прекурсори. Для зберігання хімічних речовин використовуються ємності, які розміщені на бетонованих площадках з бетонним обвалуванням.
На підприємстві наявні стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основними забруднювачами атмосферного повітря є котли, які працюють на твердому паливі - антрацитовому штибі Донецького басейну з підсвіченням природним газом, а також газомазутовий котел, який працює на газу. Для очистки димових газів від золи котли обладнані мокрими золоуловлюючими установками.
Сума капіталовкладень на підвищення ефективності існуючих очисних установок, що забезпечили зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря за 2007 рік на 4,3 т/рік склала 40,3 тис. грн.
На підприємстві виконувався план заходів по зменшенню викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на 2007 р. В поточному році виконано капітальний ремонт мокрих золоуловлювачів котла ст.3, планові ремонти мокрих золоуловлювачів котлів ст.ст.1,2,4.


Джерело: Орхуський центр Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області


Коментарі (0)
avatar